Wykaz kompleksów leśnych zarządzanych przez ZDM w Puławach

Na terenie Miasta Puławy następujące kompleksy leśne  pozostają w administrowaniu Zarządu Dróg Miejskich w Puławach:

 

  1. Lasy stanowiące własność gminy Miasto Puławy:

- Obręb Włostowice – pow. 2,36 ha, w tym:

* działka 2783 – pow. 0,26 ha

* działka 5494/2 – pow. 0,20 ha

* działka 5495/2 – pow. 0,59 ha

* działka 5731 – pow. 0,32 ha

* działka 5732/42 – pow. 0,10 ha

* działka 9510/2 – pow. 0,89 ha

- Obręb Wólka Profecka – pow. 6,97 ha, w tym:

* działka 928/17 – pow. 0,89 ha

* działka 930/11 – pow. 6,08 ha

- Obręb Zakłady Azotowe – pow. 14,28 ha, ( cały teren docelowo przeznaczony pod cmentarz komunalny), w tym:

* działka 33/3 – pow. 14,07

* działka 33/8 – pow. 0,21 ha

- Obręb Zakłady Azotowe – pow. 3,26 ha ( teren w otoczeniu PPNT), w tym:

* działka 70/12 – 3,26 ha

 

  1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu gminy Miasto Puławy

 - Obręb Las JUNG, jako część kompleksu leśnego pn.”Las Ruda” o pow. 46,23ha, w tym:

 * działka 714 – pow. 8,56 ha

 * działka 717 – pow. 26,08 ha

 *działka 718 – pow. 6,95 ha

 *działka 724 – pow. 4,64 ha

 

    Las Skarbu Państwa stanowi część kompleksu leśnego pod nazwą Las Ruda i zgodnie z decyzją MOŚZNiL, z dnia 19.01.1994 r. znak DL onl-40-4/94 wyłączono go z zarządu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Puławy i przekazano w bezterminowe użytkowanie Gminie Miasto Puławy, dla potrzeb masowego wypoczynku ludności, przy respektowaniu zasad prawidłowej gospodarki leśnej. Teren ten dodatkowo znajduje się w granicach ostoi siedliskowej obszaru „Natura 2000” pod nazwą „Puławy” (kod obszaru PLH 060055). Obszar został utworzony w celu ochrony kolonii rozrodczej nietoperzy z gatunku nocek duży zlokalizowanej na strychu Domu Dziecka w Puławach, a także żerowisk tych ssaków w obrębie kompleksów leśnych przylegających do miasta Puławy.

    Utrzymanie lasów w zakresie hodowli lasu, ochrony lasu i pozyskania drewna zlecane jest co roku specjaliście z dziedziny leśnictwa, który swoje obowiązki wykonuje zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej określonymi w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2017.788 t.j., z późn. zm.) oraz w oparciu o: Plan Urządzenia Lasu Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Miasto Puławy, sporządzony na lata 2019-2028, Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Miasta Puławy, Obręb: Włostowice, Wólka Profecka, Zakłady Azotowe, sporządzony na lata 2018-2027, Uproszczony Plan Urządzenia Lasu – Gmina Miasto Puławy Obręb Zakłady Azotowe – działka nr 70/2, sporządzony na lata 2020-2029. Plany Urządzenia Lasów do wglądu w Zarządzie Dróg Miejskich w Puławach – Dział Zieleni, pokój 218.

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony