Przedmiot działalności

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, zwany dalej ZDM, jest jednostką organizacyjną gminy Miasto Puławy działającą w formie jednostki budżetowej. Siedzibą ZDM jest miasto Puławy. Bezpośredni nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Prezydent Miasta Puławy.

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach wykonuje następujące zadania:

 1. przygotowywanie całokształtu procesu inwestycyjnego i realizacja inwestycji z zakresu budowy, przebudowy dróg oraz budowy, przebudowy, rozbiórki, montażu i remontów obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej i terenów zieleni miejskiej,
 2. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zaciągnięcia przez gminę pożyczek, kredytów i dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ww. zakresie
 3. wydawanie zgód na lokalizację i wydawanie warunków technicznych na budowę zjazdów z dróg na przyległe posesje,
 4. wydawanie zgód na lokalizację w pasach drogowych sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w tym również przyłączy tych sieci do budynków,
 5. uzgadnianie dokumentacji technicznych na budowę lub przebudowę obiektów umieszczanych w pasie drogowym,
 6. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych,
 7. udostępnianie terenów pasów drogowych dróg wewnętrznych i działek przeznaczonych pod drogi na lokalizację sieci infrastruktury technicznej i przyłączy,
 8. pobieranie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego,
 9. wydawanie warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 10. opiniowanie stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie Miasta Puławy,
 11. uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych usytuowanych na terenie Miasta Puławy,
 12. zarządzanie, utrzymywanie i udostępnianie kanałów technologicznych oraz pobieranie opłat z tego tytułu,
 13. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, wymierzanie kar za ich zniszczenie, uszkodzenie oraz usuwanie bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości,
 14. prowadzenie edukacji przyrodniczej i leśnej,
 15. prowadzenie pozostałych spraw związanych z utrzymaniem:
 • odpowiedniego stanu technicznego i oznakowania dróg,
 • letnim i zimowym nawierzchni drogowych,
 • zieleni przydrożnej oraz parków i skwerów,
 • pomników przyrody,
 • obiektów małej architektury w pasach drogowych i terenach zieleni,
 • obiektów mostowych,
 • kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych, separatorów oraz innych urządzeń odwadniających, tj. rowów, studni chłonnych,
 • oświetlenia drogowego na terenie Puław,
 • przystanków komunikacji zbiorowej wraz z tablicami infrastruktury pasażerskiej,
 • terenów gminnych nieurządzonych przeznaczonych pod drogi.

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony