Wycinki drzew na terenach miejskich

Brzoza na ul. Norblina.jpg

Jeszcze w tym roku planowana jest wycinka  9 szt. drzew,   rosnących w większości na terenach objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Spośród nich dwa drzewa znajdują się w ul. Parkowej, kolejne trzy rosną nad ul. Głęboką, jedno w ul. Waryńskiego oraz  3 szt. w pasach drogowych dróg gminnych tj.: Norblina, Budowlanych, Krzywa.

W odniesieniu do wszystkich drzew wyczerpano możliwości poprawy stanu poprzez zabiegi arborystyczne. Decyzję o zakwalifikowaniu drzew do usunięcia podjęto po przeprowadzonych na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Puławach  specjalistycznych przeglądach drzewostanu na terenie Puław. Każde z poniżej wymienionych drzew poddane było również oględzinom przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich.  Decyzje na wycinkę ww.  drzew wydał Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie oraz Starosta Puławski  po szczegółowej analizie  oraz opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Lokalizację  drzew planowanych do wycinki oraz opis  ich stanu zachowania i powodów wycinki podano poniżej.

Dodatkowo planowane jest zlecenie frezowania karp po wyciętych drzewach. Termin zakończenia robót  zaplanowano do 20 grudnia br.

Drewno pozyskane z wycinki zostanie sprzedane,  zgodnie z opracowaną na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Puławach wyceną. Środki ze sprzedaży zasilą budżet Miasta Puławy.

Standardowo w  zamian za  usunięte drzewa wykonywane są  nasadzenia zastępcze, często orzekane lub zalecane w decyzjach administracyjnych.

Podstawą wytypowania drzew do wycinki były przeglądy drzew przez specjalistów arborystów oraz inspektorów Zarządu Dróg Miejskich po zgłoszeniach mieszkańców. Każde drzewo kontrolowane  było również pod kątem obecności organizmów chronionych, w tym ptaków. Zarząd Dróg Miejskich jako administrator wielu terenów publicznych  co roku zleca wykonanie niezbędnych dokumentacji przyrodniczych zieleni wysokiej na terenie miasta  tj. ekspertyzy, opinie, dokumentacje stanu istniejącego.   Czynimy wszystko aby  każda wycinka drzewa w mieście poprzedzona była rzetelną analizą sytuacji, oceną zasadności  usunięcia drzewa  i rozważeniem  możliwości rekompensaty takiego działania. Zadaniem władz miasta  w zakresie ochrony przyrody jest bowiem w pierwszym rzędzie odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców, przy całej staranności o zachowanie istniejących wartości przyrodniczych. W stosunku do drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia konieczne  jest podjęcie działań zabezpieczających, w ostateczności  poprzez ich usunięcie.

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony